T̀M HIỂU PHÚC ÂM  / THE GOSPEL

 
                       Phúc Âm     
Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
     
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
               
   
 

Kính thưa quí thính giả thân mến

 
          Qúi vị vừa nghe qua những câu chuyện về Phúc âm.  Những câu chuyện nầy khác với những câu chuyện quí vị thường nghe đó
đây, nó không có tính cách thời sự, thương măi, giải trí mua vui trong chốc lát.  Nhưng câu chuyện Phúc Âm là những câu chuyện
trích ra từ Thánh Kinh, là những lời sấm truyền của Thượng Đế nói với loài người, mục đích để báo cho chúng ta thấy được số phận
của ḿnh, tương lai của ḿnh sẽ đi về đâu và giúp ḿnh chọn một con đường để có thể tránh khỏi sự phán xét trong ngày sau.  Nó thật
sự đang liên hệ đến quí vị trong giờ nầy.  Mỗi lần nghe, quí vị hăy đặt ḿnh một câu hỏi:  "Tại sao Chúa lại nói với ḿnh như thế?  Ai
có thể giúp ḿnh để được tha tội, có sự sống đời đời và được ở trong thiên đàng sau khi chết không?  Tôi đă t́m được chân lư nầy
chưa?"  Đây là những suy tư thực cần thiết cho chính bạn.  Qua những suy tư nầy cuộc đời của bạn sẽ thay đổi, ḍng b́nh an thiên
thượng sẽ chảy đến ḷng bạn và bạn t́m được mục đích cho cuộc đời.  Lời Chúa phán:  "V́ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến
nổi đă  ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."  (Giăng 3:16).
 
           Nếu bạn thật sự đang quan tâm đến tương lai của bạn và bạn đang muốn trở về với Cội Nguồn của bạn, xin bạn hăy lắng ḷng,
gác qua mọi bận rộn của xung quanh, tập trung tư tưởng hướng về Đấng Thiêng liêng đó là Đức Chúa Trời, Đấng đă dựng nên bạn và
nói với ḷng chân thành của ḿnh những lời sau đây:
 
           "Lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, bấy lâu nay con biết Ngài một cách mơ hồ nên đă từ chối Ngài là Đấng đang có quyền
trên đời sống con.  Hôm nay con cảm nhận tội lỗi của con và quyết định trở về với Ngài để thờ phượng Ngài.  Con tin rằng Chúa
Cứu Thế Jê-sus đă đến trần gian nầy để cứu con, chết thay cho con trên thập tự giá, tha tội cho con, ban sự sống đời đời cho con.
Con xin dâng cuộc đời chọn vào trong tay Chúa ngay từ hôm nay.  Xin Ngài chấp nhận những lời ăn năn từ tấm ḷng con.  Con cầu
nguyện mấy nhiêu lời, trong Danh Cứu Chúa Jê-sus Christ.  A-men!"
 
           Bạn đă lập một giao ước với Đức Chúa Trời của bạn rồi đó.  Bạn đă thật sự bước vào con đường ngắn nhất, đúng nhất và
an toàn nhất mà Đức Chúa Trời đang đ̣i hỏi bạn rồi đó.  Từ nay bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn thuộc về Ngài, Ngài có bổn
phận che chở bạn, giữ ǵn bạn trong cơi nầy cũng như đời sau.  Chúc bạn vui thơa giữ mối thông công mới nầy của bạn với Đức Chúa
Trời.
 
           Để giúp bạn vững vàng trong niềm tin, biết thêm nhiều điều bạn c̣n ngỡ ngàng, Xin bạn đừng ngại liên lạc đến chúng tôi
những số điện thoại và địa chỉ như sau:
 
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM HOUSTON
 
Phone: (281) 583 -8821
Điện Thoại Phúc Âm: (281) 583-7101
Website: www.tinlanhhouston.org
 
Bạn có thể đến thờ phượng Chúa với chúng tôi vào sáng Chúa Nhật hằng tuần vào lúc 11:15 AM tại nhà thờ số:
 
12343 Old Walters Rd., Houston, TX  77014
 
Hoặc t́m đến một nhà thờ Tin Lành gần nhất nơi bạn đang cư trú.
Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua các phương khác như:
 
Email: info@tinlanhhouston.org
 

Thân ái tạm biệt các bạn.

   
    Copyright © 1975-2015 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org