Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
                Ban Thờ Phượng 
         
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                 

Ban Thờ Phượng / Worship Group

     
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
 
     

 

Thờ phượng thật hướng về Đức Chúa Trời. Thờ phượng thật tập trung vào giá trị của Đức Chúa Trời. V́ Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, Ngài đáng được ngợi ca. Người thờ phượng phải hiểu rơ bản tánh thánh khiết (Ê-sai 6:1-9) đi đôi với bản tánh yêu thương (1 Giăng 4:8,16) của Đức Chúa Trời. Bản tánh của Đức Chúa Trời là đối tượng của sự thờ phượng Cơ Đốc. Sự thờ phượng thật đ̣i hỏi người thờ phượng phải dâng cho Đức Chúa Trời điều tốt nhất bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng.  

Ban Thờ Phượng giúp cho Hội Thánh có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ban Thờ Phượng liên quan đến các hoạt động khác nhau, như Hướng dẫn Chương tŕnh Thờ phượng, Ca ngợi Chúa, hay những sự chuẩn bị như Tiếp tân, Dâng hoa, Âm thanh Ánh sáng, Tờ Chương tŕnh, Trang trí… 

 

“Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và ḷng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn ḿnh về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va…”            

                                                                                                            (Thi-thiên 24:3-5)

 
Trưởng Ban Thờ Phượng: CS. Trương Đức Quốc Dũng
Âm Nhạc: Bà MS Thái Phú Quí & Peter Trương

H́nh ảnh sinh hoạt của Ban:

       
 
Ban Ca ngợi thờ phượng
Ban Ca ngợi thờ phượng
Tiệc Thánh
 
Ban Ca ngợi thờ phượng
Ban Ca ngợi thờ phượng
Dâng hiến
   
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org