Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
                      Ban Cầu Nguyện     
         
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                 

Học Kinh Thánh

     
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
   
     
 

Cảm tạ Chúa, dẫu Hội Thánh trải qua nhiều thăng trầm, nhưng con cái Chúa vẫn bền ḷng cầu nguyện và trung tín trong các buổi nhóm Cầu nguyện tuần hoàn, Tĩnh nguyện buổi sáng hay những giờ học Kinh Thánh. Chúa thật đă ǵn giữ Hội Thánh của Ngài qua những lời cầu nguyện khẩn thiết của các con cái Chúa. Sự cầu nguyện đă lay động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời trên nhiều bệnh tật của con Chúa tại Hội Thánh Houston. Trong những lúc khó khăn, chính sự cầu nguyện đă nối kết con cái Chúa lại với nhau để cùng nâng đỡ khích lệ nhau trên bước đường theo Chúa. Nhờ sự trung tín học lời Chúa và tương giao với Ngài, đời sống tâm linh của nhiều con cái Chúa được trưởng thành và có kết quả cho nhà Chúa.

Ban Cầu Nguyện – Học Kinh Thánh nhờ ơn Chúa để cứ vẫn trung tín, học tập theo gương Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện: bền đỗ và dốc ḷng, để kinh nghiệm được mối liên hệ mật thiết với Chúa; và để t́m biết ư Ngài trên từng đời sống cá nhân cũng như từng công việc của Hội Thánh Chúa qua lời Ngài. Xin lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta mỗi ngày.

 

“Vả, những người ấy bền ḷng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em,

lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công-vụ 2:42)

 
                                               Trưởng Ban:  CS Đào Thiện Hiếu

Chương Tŕnh trong tuần:

                                               1.   Cầu nguyện tuần hoàn:
                                                       Khu West:       Thứ Tư, lúc 8:00 pm, tại tư gia
                                                       Khu North:      Thứ Năm, lúc 8:00 pm, tại tư gia
 
                                               2.   Học Kinh Thánh
                                                      Thứ Bảy, lúc 7:30 pm, tại nhà thờ
 
                                               3.   Tĩnh Nguyện:
                                                      Thứ 3 – 5 – 7, lúc 8:00 am, tại nhà thờ
                                                      Chúa Nhật, lúc 9:30 am, tại nhà thờ
 
                                              
         
                             
   
 
 

Cầu nguyện tuần hoàn khu North

 

Học Kinh Thánh

 
Cầu nguyện đầu năm
 
Tất Niên Cầu Nguyện Tuần Hoàn các khu vực
 
 
 

Cầu nguyện tuần hoàn khu West

 
Tĩnh nguyện
 
Cầu nguyện đầu năm
 
Tất Niên Cầu Nguyện Tuần Hoàn các khu vực
   
                             
 
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org