Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
           
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
       

Ban Trường Chúa Nhật

     
   
 
     

Trường Chúa Nhật là tên gọi dành cho các lớp học Kinh Thánh vào ngày Chúa Nhật tại nhà thờ. Đầu tiên chương tŕnh do Mục sư Robert Raikes khởi xướng tại Anh Quốc vào năm 1780, sau đó lan rộng ra Mỹ quốc và khắp cả thế giới cho đến ngày hôm nay. Khi mới bắt đầu, chương tŕnh chỉ dành ưu tiên cho đối tượng là các thanh thiếu niên nghèo, v́ suốt tuần phải lao động mệt nhọc trong các nhà máy. Tuy nhiên dần dần chương tŕnh được sự hưởng ứng nhiệt t́nh của mọi lứa tuổi trong Hội Thánh và trở nên phổ cập cho tất cả mọi tín hữu. Nhiều tín hữu đă thật sự trưởng thành trong lời Chúa qua các lớp Trường Chúa Nhật. Trường Chúa Nhật đă đem đến một lợi ích thuộc linh rất lớn cho con dân Chúa, góp phần tích cực trong việc mở mang Hội Thánh Chúa trên đất.

Là một tín hữu Cơ Đốc, quư vị có ước muốn đời sống ḿnh được hiểu biết Chúa nhiều hơn và được phước nhiều hơn trong Chúa không? Xin mời tham gia học ở các lớp Trường Chúa Nhật tại Hội Thánh Tin Lành Houston. Mong ước quư vị sẽ sở hữu được những phước hạnh quư báu mà Chúa hứa ban như lời Kinh Thánh trong Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hăy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đă chép ở trong; v́ như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường ḿnh, và mới được phước.”

 
Giờ học Trường Chúa Nhật:
               Việt Ngữ:        Chúa Nhật, từ 10.00 – 11.00 am
               Anh Ngữ:        Chúa Nhật, từ 11.30 – 12.30 pm
 
Các hoạt động của Ban Trường Chúa Nhật:
     §  Ngày Kinh Thánh và Cơ Đốc Giáo Dục
     §  Thi Trường Chúa Nhật Thượng Bán Niên (Chúa Nhật thứ ba của tháng 6)
     §  Thi Trường Chúa Nhật Hạ Bán Niên (Chúa Nhật thứ hai của tháng 12)
     §  Chương tŕnh đọc Kinh Thánh trong 2 năm: Mỗi tuần đọc 1 vài đoạn trong Cựu Ước
         & Tân Ước, rồi trả lời những câu hỏi được đính kèm trong tờ chương tŕnh hằng tuần    
         và nộp lại)
     §  Chương tŕnh thi Kinh Thánh Giáng sinh (Chúa Nhật thứ ba của tháng 12): Học và đọc 
           thuộc ḷng một đoạn Kinh Thánh đă được ra đề trước vào đầu tháng 11.
      §  Tổng kết & Phát thưởng Trường Chúa Nhật – Đọc Kinh Thánh 2 năm – Thi Kinh
           Thánh Giáng Sinh (Chúa Nhật cuối tháng 12).
 
Giáo viên Trường Chúa Nhật 2019:
     §  Trưởng Ban CS Ông Đào Thiệu Hiếu
     §  Lớp Nam Giới CS Đào Thiện Hiếu & MS Nguyễn Đức Tuệ
     §  Lớp Phụ Nữ Bà Trần Bích Miên & Bà MS Thái Phú Quí
     §  Lớp Thanh Thiếu Niên MS Nguyễn Đức Tuệ
     §  Lớp Thiếu Nhi Cô Pamela Trương & Bà MS Thái Phú Quí
     §  Lớp Ấu Nhi Cô Dương Tuyết Đăng & Cô Đỗ Cẩm Thuyên
     §  Lớp Báp-tem Pastor Paul Sommer
   

       
     

H́nh Ảnh Sinh Hoạt của Ban Trường Chúa Nhật

       
   
Lớp Nam Giới
 
Lớp Thanh Thiếu Niên
 
Lớp Báp-tem
 
Phát Thưởng TCN - Lớp Nam Giới
 
Phát Thưởng TCN - Lớp Phụ Nữ
 
Phát Thưởng TCN - Lớp Thiếu Nhi
 

Lớp Phụ Nữ

 

Lớp Thiếu Nhi

 

Phát Thưởng Chương Tŕnh Đọc Kinh Thánh 2 Năm

 

Phát Thưởng Thi Kinh Thánh thuộc ḷng - Người Lớn

 
Phát Thưởng Thi Kinh Thánh thuộc ḷng - Thanh Thiếu Niên
 
Phát Thưởng Thi Kinh Thánh thuộc ḷng - Thiếu Nhi
   
                           
 

  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org